تیک آبی | Verify

حساب تایید شده یا همان تیک آبی به کاربرانی تعلق میگیرد که هویت حقیقی یا حقوقی آنها توسط چتزی تایید شده باشد
88 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال