به دلیل محدودیت منابع سروری، تضمین ماندگاری فایل ها و پیام ها در چتزی سه ماه است.
ممکن است بعد از گذشت این زمان فایل ها حذف بشوند ممکن هم هست تا زمان بیشتری باقی بمانند.
سعی ما این است که با جذب منابع مالی، زمان ماندگاری فایلهای شخصی شما کاربران عزیز را بیشتر کنیم اما در هر حال سعی کنید از فایل های مهم و ضروری تان در چتزی، حتما یک نسخه پشتیبان روی گوشی تان داشته باشید.

@privacy