متاسفانه از سمت زیرساخت مشکلی روی برخی از سرورها داشتیم که برای چند دقیقه ای ارسال پیام را با اختلال روبرو کرده بود.
مشکل از سمت زیرساخت برطرف شد.