دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده ...


#music
@kafiha