🔹 کاری که مایکروسافت امروز توی رویداد بیلد انجام داد 😁

🚀 @theZoomit