مسیر

روز نوشته های میثم نوایی. بنیانگذار و مدیر چتزی. اخبار و مطالب خواندنی در مورد شبکه های اجتماعی و زیست دیجیتال در دنیای امروز.
5701 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال