گروه های فعال چتزی

در این کانال گروه های فعال چتزی رو معرفی میکنیم معرفی این کانالها به معنی تایید محتوای آنها نیست برای ارسال لینک گروه‌تون آیدی زیر پیام بدید @zahed
200749 channel participants
گروه های فعال چتزی
رزرو پست تبلیغاتی در کانال:

🟣 هر کسی پرداختی داشته باشه در صورت عدم تخلف لینکش توی کانال دائمی و برای همیشه میمونه.
طبیعتاً اگه کسی بعد اون تبلیغ سفارش بده لینکش بالاتر قرار میگیره.

🟡 وقتی هم که سفارش تبلیغ نداریم و لینک های رایگان قرار داده میش
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
از قشنگیای پاییز

Artikal @Kafiha
گروه های فعال چتزی
چت ناشناس 🥷🦹‍♀
@GapzyBot
گروه های فعال چتزی
گپ باجنبه های خاص 😍

http://t.chatzy.ir/joinchat/W__hrb0N_2SswdK2
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
https://t.chatzy.ir/joinchat/Wd8oS96eMgLsDl00 💲
ٖؒ﷽‌اکـیپ آرمـان‌ٖؒ﷽
ٖؒ﷽‌ـٖؒבٖؒرٖؒ مٖؒحٖؒـٖؒבٖؒوٖؒבٖؒـٖؒہٖؒ مٖؒنٖؒ سٖؒلٖؒطٖؒـٖؒاٖؒטٖؒ وٖؒگٖؒـٖؒבٖؒاٖؒیٖؒکٖؒےٖؒ هٖؒسٖؒتٖؒنٖؒـٖؒבٖؒ
لٖؒیٖؒنٖؒکٖؒ✯ٖؒرٖؒیٖؒمٖؒ
تٖؒوٖؒهٖؒیٖؒنٖؒ✯ٖؒرٖؒیٖؒمٖؒ
گروه های فعال چتزی
گروه های فعال چتزی
گپ باجنبه های خاص 😍

http://t.chatzy.ir/joinchat/W__hrb0N_2SswdK2