Chatzy Privacy
ذخیره اطلاعات

چتزی تنها داده هایی را ذخیره می کند که برای عملکرد درست به آنها نیاز می‌باشد. البته این مورد تا زمانی است که شما از چتزی استفاده می کنید برقرار است و در صورتیکه حساب کاربری خود را حذف نمایید، کلیه اطلاعات شما حذف خواهد شد.