چتزی متعلق به هیچ سازمان یا نهاد دولتی نیست. کاملا خصوصی است و از اطلاعات کاربران بر علیه آنها استفاده نخواهد کرد.