بچه ها مثل من نباشید.
من اولین سالی که کنکور دادم شهید بهشتی تهران آوردم بخاطر آقایی(اکسم)دوباره خوندم یه رشته شیراز بیارم که آب تو دل عن آقا تکون نخوره آخرشم برگشت به اکسش:)))))

》نهآل《

@OfficialPersianTwitter