یکی از دوستام میگفت: نونت کمه، ابت کمه، شوهرو پارتنر چه بدردت میخوره؟جز حرص خوردن چی داره؟
امروز مامانم بخاطر اشتباه یکی و خواب الودگیش تصادف کرد وبه تبع نوع ماشینش خیلی هزینه برداشت، زنگ زد هق هق گریه میکرد، نمیدونست چیکار کنه، حتی وسط خیابون مونده بود، بابام رفت گفت: فدای سرت بغلش کرد و گفت: فدا سرت شده دیگه، ماشینشم همین امروز برداشت برد درست کنن، سالهای پیری موقعیت های سخت روزای سخت روزای شاد یه اغوش یه هم قدم واقعا لازمه بنظرم🥹

》ادرنالین《

@OfficialPersianTwitter