این مکانی که می‌بینید، فقط ۶ ساعت از تهران فاصله داره.
اینجا سوییسه و در ۶ ساعت با هواپیما میرسی بهش.

》جکیل《

@OfficialPersianTwitter