مامان‌بزرگم یک‌ساعت نان‌استاپ داشت غر می‌زد،
یهو برق رفت،
چیزی حدود چهل‌دقیقه نه برق بود، نه مامان‌بزرگم حرف می‌زد،
پسرخالم به مامانش گفت ماماااان،
ننه با برق کار می‌کنه؟؟؟
خالم بهش گفت چرا؟
گفت آخه تا برق رفت ساکت شد😂

》غزلم، نه غزال《

@OfficialPersianTwitter