قبل و بعد از خبر پیوستن مسی به اینتر میامی.

》OPT《

@OfficialPersianTwitter